WyszukiwarkaPacjent podczas przyjęcia na Oddział/do Poradni, w celu uzyskania świadczeń medycznych musi przedstawić:

1. Dowód tożsamości z numerem PESEL

2. Skierowanie od lekarza rodzinnego lub z poradni specjalistycznej z czytelną pieczątką jednostki kierujacej zawierającą REGON i pieczątkę lekarza z czytelnym numerem prawa wykonywania zawodu

3. Aktualny dowód ubezpieczenia, tj. legitymację emeryta lub rencisty lub legitymację ubezpieczeniową (poświadczenie ważne 30 dni) lub legitymację ubezpieczeniową rodzinną (poświadczenie ważne 30 dni) dla członków rodziny osoby ubezpieczonej pozostającej na jej wyłącznym utrzymaniu (dzieci do 18 roku życia, współmałżonek) lub kopię druku ZUS RMUA lub ZUS ZUA lub ZUS ZZA lub ZUS 52 z ostatniej wpłaty (dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą) lub umowę dobrowolnego ubezpieczenia z ostatniego miesiąca (lub dowód wpłaty na ubezpieczenie zdrowotne z ostatniego miesiąca)

OSOBY BEZROBOTNE powinny przedstawić zaświadczenie lub wpis do legitymacji ubezpieczeniowej z podpisem i pieczęcią pracownika Urzędu Pracy (ważne 3 miesiące)

OSOBY BEZDOMNE powinny przedstawić zaświadczenie z Urzędu Gminy potwierdzające ich zgłoszenie do ubezpieczenia

OSOBY UCZĄCE SIĘ (do 26 roku życia) powinny przedstawić legitymację szkolną, studencką lub zaświadczenie ze szkoły lub uczelni

OBYWATELE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ (POZA OBYWATELAMI RP) - paszport i ważny dokument ubezpieczenia (europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego - EKUZ - certyfikat, poświadczenie lub druk E-112)

EU CITIZENS (NOT APPLICABLE TO CITIZENS OF REPUBLIC OF POLAND) when registering shall present passport and valid insurance document (i.e. european medicare insurance card, certificate, validation or E-112 form).

 

W przypadkach nagłych zachorowań związanych z wypadkiem, zatruciem, urazem, lub porodem, jeśli Pacjent nie okazał dowodu ubezpieczenia w dniu udzielenia świadczenia, jest zobowiązany do przedstawienia dowodu ubezpieczenia nie później niż w terminie siedmiu dni od daty uzyskania świadczenia. Jednocześnie Pacjent jest zobowiązany do uzupełnienia swoich danych osobowych, tj. numeru PESEL i adresu zamieszkania.

 
Odsłon: 5727
Osoba odpowiedzialna za treść: Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru
Dodał : Rafał Wereszczaka   dnia: 2007-08-06 12:32:08
Zmodyfikował: Rafał Wereszczaka   dnia: 2007-09-12 08:24:58
Rejestr zmian