Wyszukiwarka 

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA

Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

z siedzibą w Warszawie przy ul. Kondratowicza 8

PACJENT ZGŁASZAJĄCY SIĘ DO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO MA PRAWO do:

  • udzielenia mu świadczeń zdrowotnych w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia;
  • udzielenia mu niezbędnej pomocy medycznej przewiezienia do innego szpitala w sytuacji, gdy pomimo decyzji uprawnionego lekarza o potrzebie niezwłocznego przyjęcia do leczenia szpitalnego, nie może być przyjęty do Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego;
  • wyrażenia zgody albo odmowy na umieszczenie w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim jak i innym zakładzie opieki zdrowotnej.

PACJENT PRZYJĘTY DO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO MA PRAWO do:

  1. świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń – do korzystania z rzetelnej – opartej na kryteriach medycznych – procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń;
  2. informacji (z której może zrezygnować na własne życzenie) o

a) stanie swojego zdrowia,

b) proponowanych procedurach leczenia i zawartym w nich ryzyku,

3. wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy po uzyskaniu odpowiedniej informacji;

4. intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych;

5. umierania w spokoju i godności;

6. dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez siebie (na własny koszt) – w przypadku zagrożeń epidemiologicznych, ze względu warunki przebywania innych chorych w Szpitalu prawo to może zostać ograniczone;

 

7. kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz (na własny koszt) – w przypadku zagrożeń epidemiologicznych, ze względu warunki przebywania innych chorych w Szpitalu prawo to może zostać ograniczone;

8. opieki duszpasterskiej;

9. wskazania osoby lub instytucji która w jego imieniu uprawniona będzie do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia, pogorszenia się stanu zdrowia zagrażającemu jego życiu albo o jego śmierci;

10. wypisania ze Szpitala gdy jego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia;

11. wypisania ze szpitala na własne żądanie i uzyskania od lekarza informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia;

12. udostępnienia na miejscu w zakładzie, za pośrednictwem lekarza leczącego, własnej dokumentacji medycznej oraz do sporządzania jej kopii (na własny koszt);

13. wskazania osoby, która w jego imieniu na miejscu w zakładzie, za pośrednictwem lekarza leczącego, uprawniona będzie do uzyskania dokumentacji medycznej w przypadku jego zgonu oraz sporządzenia jej kopii (na własny koszt)

14. wyrażenia zgody lub odmowy na udział w eksperymencie medycznym po uprzednim poinformowaniu go przez lekarza o celach, sposobach i warunkach przeprowadzenia eksperymentu, spodziewanych korzyściach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz możliwościach cofnięcia zgody od udziału w eksperymencie w każdym jego stadium;

15. wyrażenia i cofnięcia w każdym czasie sprzeciwu na pobranie po jego śmierci komórek, tkanek i narządów;

16. złożenia skargi – w przypadku naruszenia jego praw, przede wszystkim do:

a) pielęgniarki (odcinkowej, oddziałowej, przełożonej, naczelnej),

b) lekarza (dyżurnego, prowadzącego),

c) Ordynatora Oddziału,

d) Lekarza Naczelnego Szpitala / Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa,

e) Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego,

f) Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego,

a po wyczerpaniu tej drogi, do:

a) Narodowego Funduszu Zdrowia,

b) organu założycielskiego,

c) organów samorządowych zawodów medycznych,

d) Ministra Zdrowia

d) Rzecznika Praw Obywatelskich,

17. w razie naruszenia jego praw, dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.


WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI MA PRAWO WYPISAĆ PACJENTA ZE SZPITALA, JEŚLI:

  • Pacjent przebywający w szpitalu w sposób rażący narusza regulamin porządkowy, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielenia świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób.

Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego, ponosi koszty pobytu w Szpitalu począwszy od terminu określonego przez Dyrektora Szpitala, niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych określonych w przepisach odrębnych.

Zwłoki osoby, która zmarła w Szpitalu mogą być poddane sekcji, chyba, że osoba ta za życia wyraziła sprzeciw, lub uczynił to jej przedstawiciel ustawowy.

Nie dotyczy to sytuacji:

1) określonych w Kodeksie postępowania karnego,

2) gdy przyczyn zgonu nie można ustalić w sposób jednoznaczny,

3) gdy zgon pacjenta nastąpił przed upływem 12 godzin od przyjęcia do Szpitala.

OBOWIĄZKI PACJENTA PRZEBYWAJĄCEGO W WOJEWÓDZKIM SZPITALU BRÓDNOWSKIM:

Pacjent ma obowiązek:

 

 

1. przestrzegać Karty Praw i Obowiązków Pacjenta,

2. przestrzegać zaleceń lekarskich i pielęgniarskich,

3. okazywać szacunek osobom odpowiedzialnym za leczenie i opiekę nad pacjentem

4. nie szkodzić innym pacjentom,

5. nie niszczyć przedmiotów, mebli i innego wyposażenia oddanego dla potrzeb pacjenta w czasie jego pobytu w Szpitalu.

 

 

 

 
Odsłon: 8856
Osoba odpowiedzialna za treść: Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru
Dodał : Rafał Wereszczaka   dnia: 2007-06-01 12:55:24
Zmodyfikował: Rafał Wereszczaka   dnia: 2007-06-29 15:03:28
Rejestr zmian