WyszukiwarkaWyciąg z Regulaminu Porządkowego Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej:

 

 

Rozdział 5.

ODWIEDZINY CHORYCH

§ 101. 1. Odwiedziny chorych mogą się odbywać codziennie tj.

1/ w dni powszednie w godzinach 14.00 – 17.30

2/ w dni świąteczne w godzinach 10.00 – 18.30

natomiast w innych godzinach pod warunkiem uprzedniego ustalenia z lekarzem prowadzącym chorego lub lekarzem dyżurnym, że odwiedziny w tym czasie nie zakłócą toku planowanych badań i zabiegów przy chorym oraz ustalonego porządku pracy Kliniki.

2. Ze względów epidemiologicznych lub z innych ważnych przyczyn uzasadnionych dobrem pacjenta, może być wprowadzony okresowo zakaz odwiedzin pacjentów w Szpitalu.

3. Na życzenie pacjenta, prawo do jego odwiedzin może być ograniczone lub zniesione w stosunku do osób przez niego określonych.

4. Osoba odwiedzająca chorego jest zobowiązana :

1/ przestrzegać porządku ustalonego w Szpitalu i w tym zakresie podporządkować się

zaleceniom i wskazaniom personelu szpitalnego w czasie pobytu na terenie Szpitala.

2/ pozostawić w szatni wierzchnie okrycie , nakrycie głowy , parasol itp.

3/ używać w czasie pobytu w Szpitalu jednorazowych nakładek ochronnych na

obuwie udostępnianych w razie potrzeby przy szatni szpitalnej po wniesieniu

określonej opłaty.

5. Nie mogą odwiedzać chorych osoby chore zakaźnie oraz osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości.

6. Osobom odwiedzającym chorych zabrania się :

1/ ze względów sanitarno – epidemiologicznych – wprowadzania lub wnoszenia do

Szpitala jakichkolwiek zwierząt, siadania na łóżkach chorych oraz korzystania w

czasie odwiedzin z ich naczyń i przedmiotów osobistego użytku.

2/ ze względu na poszanowanie praw wszystkich pacjentów – prowadzenia głośnych

rozmów oraz poruszania tematów , które mogłyby wprowadzić chorych w stan

niepokoju.

7. Osoby odwiedzające chorych, mogą zwracać się o informację dotyczącą stanu zdrowia chorego do lekarza leczącego lub lekarza dyżurnego, z tym, że lekarz może udzielić takiej informacji tylko osobie wskazanej przez pacjenta, a jeżeli pacjent jest nieprzytomny i nie złożył wcześniej w tym względzie żadnego oświadczenia woli – tylko osobie najbliższej chorego.

8. W żadnych okolicznościach i nikomu nie udziela się informacji o stanie zdrowia pacjenta przez telefon.

9. W przypadku naruszenia przez osobę odwiedzającą chorego w Szpitalu zasad

odwiedzin , zakłócenia spokoju i porządku szpitalnego bądź samodzielnej ingerencji w

proces leczniczy lub terapeutyczny, którym objęty jest chory, lekarz leczący chorego

bądź lekarz dyżurny ma prawo wyprosić go ze Szpitala, a jeżeli wezwanie do

opuszczenia Szpitala okaże się nieskuteczne , w przypadkach uzasadnionych dobrem

pacjenta lub dobrem Szpitala ma prawo zarządzić jego przymusowe wyprowadzenie z

terenu Szpitala.
Odsłon: 4888
Osoba odpowiedzialna za treść: Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru
Dodał : Rafał Wereszczaka   dnia: 2007-06-01 12:24:36
Zmodyfikował: Rafał Wereszczaka   dnia: 2007-09-12 08:19:57
Rejestr zmian