WyszukiwarkaWyciąg z Regulaminu Porządkowego Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej:

 

 

TYTUŁ VI

PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

Rozdział 1.

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

(...)

§ 86. 1. Osobom objętym powszechnym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , Szpital udziela świadczeń zdrowotnych w ramach środków finansowych przekazywanych Szpitalowi na podstawie umów zawartych z Narodowy Funduszem Zdrowia :
1) na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na leczenie szpitalne lub celem udzielenia porady specjalistycznej (porada specjalistyczna obejmuje kompleksowe świadczenia tj. poradę lekarską i zlecone w razie potrzeby przez lekarza poradni specjalistycznej Szpitala badania diagnostyczne),
2) bez skierowania - w stanach zagrożenia życia lub zdrowia niezależnie od okoliczności oraz zakresu i rodzaju uprawnień pacjenta do leczenia w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego;
Świadczenia te są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
2. Szpital realizuje skierowania do Szpitala na badania diagnostyczne wydane przez :
1) lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego spoza Szpitala,
2) inny samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,
3) lekarza wykonującego swój zawód w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,
4) grupową praktykę lekarską lub grupową specjalistyczną praktykę lekarską,
5) niepubliczny zakład opieki zdrowotnej,
6) inny podmiot uprawniony do wydania takiego skierowania,
na koszt zlecającego badanie w ramach środków finansowych przekazywanych przez niego Szpitalowi – na podstawie uprzednio zawartej ze Szpitalem umowy, a w odniesieniu do podmiotów wymienionych w pkt. 1/-2/ jeżeli skierowanie na badanie nie zostało poprzedzone zawarciem umowy na ich koszt w ramach środków należnych Szpitalowi na podstawie rachunku wystawionego przez Szpital zlecającemu badanie.
3. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych z zastosowaniem wysokospecjalistycznych procedur medycznych w zakresie i w ramach środków finansowych przekazywanych na podstawie umowy zawartej z dysponentem środków budżetowych.
4. Szpital udziela – za ustaloną przez dyrektora Szpitala w “Cenniku Świadczeń Zdrowotnych” odpłatnością – na zlecenie osób zarówno objętych jak i nieobjętych obowiązkiem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego świadczeń nieobjętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz świadczeń niezakontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Za udzielenie wyżej wymienionych świadczeń zdrowotnych Szpital wystawia pacjentowi rachunek, będący podstawą uiszczenia zapłaty.
5. Za świadczenia zdrowotne udzielone pacjentowi znajdującemu się w stanie nietrzeźwości Szpital pobiera opłatę niezależnie od uprawnień pacjenta do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, jeżeli jedyną i bezpośrednia przyczyną udzielonego świadczenia było zdarzenie spowodowane stanem nietrzeźwości tej osoby.
W celu stwierdzenia stanu nietrzeźwości lekarz kieruje tego pacjenta na badanie krwi dla ustalenia w niej zawartości alkoholu. Odmowa poddania się takiemu badaniu jest brana pod uwagę przy ustalaniu opłaty za udzielenie świadczenia zdrowotnego, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy.
6. Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego, o czym został poinformowany przez lekarza leczącego, ponosi – niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń, z zastrzeżeniem ust. 7 – koszt pobytu w Szpitalu począwszy od terminu wyznaczonego przez Dyrektora Szpitala.
7. Jeżeli pacjent niezdolny do samodzielnej egzystencji nie został odebrany w wyznaczonym przez Szpital terminie przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego Szpital niezwłocznie zawiadamia o tym gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu pacjenta oraz organizuje na jej koszt przewiezienie pacjenta do miejsca zamieszkania.
8. Za udzielenie świadczeń zdrowotnych w okolicznościach określonych w ust. 5 oraz za pobyt w Szpitalu w okolicznościach określonych w ust. 6, Szpital wystawia pacjentowi rachunek, będący podstawą uiszczenia zapłaty.
9. Szpital zapewnia nieodpłatny transport specjalnym środkiem transportu sanitarnego osobie ubezpieczonej oraz osobie w stanie zagrożenia życia lub zdrowia w okolicznościach wymagających jej przewiezienia do innego zakładu opieki zdrowotnej.
§ 87. 1. Zgłaszając się do Szpitala – celem hospitalizacji, pacjent przedkłada w Izbie Przyjęć :
1) skierowanie do Szpitala,
2) dowód osobisty zawierający nr PESEL,
3) książeczkę ubezpieczeniową lub inny dokument uprawniający do bezpłatnych
świadczeń.
2. O przyjęciu do Szpitala osoby zgłaszającej się z powodu nagłego zachorowania lub skierowania przez lekarza bądź uprawnioną instytucję orzeka w ramach Działu Przyjęć i Pomocy Doraźnej lekarz Poradni Okulistycznej lub lekarz dyżurny , po :
1) przeprowadzeniu bezpośredniego badania, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności
istotnych dla oceny zdrowia pacjenta,
2) uzyskaniu zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego albo opiekuna
faktycznego na leczenie szpitalne , chyba że na mocy odrębnych przepisów możliwe jest
przyjęcie do Szpitala bez wyrażenia zgody.
§ 88. W przypadku braku miejsca w Szpitalu i jeżeli nie stwierdzono potrzeby niezwłocznego przyjęcia pacjenta , jest on wpisywany na “ listę pacjentów oczekujących” prowadzoną przez Dział Przyjęć i Pomocy Doraźnej. W takim przypadku, przyjęcie pacjenta do Szpitala następuje w kolejności umieszczenia go na liście, a o terminie przyjęcia Szpital powiadamia pacjenta.

 
Odsłon: 7186
Osoba odpowiedzialna za treść: Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru
Dodał : Rafał Wereszczaka   dnia: 2007-06-01 12:12:38
Zmodyfikował: Rafał Wereszczaka   dnia: 2007-09-12 08:19:06
Rejestr zmian