WyszukiwarkaObecnie, od 28 czerwca 2004 roku dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego SPZOZ jest

mgr inż. Teresa Maria Bogiel

 

Kompetencje i tryb działania Dyrektora Szpitala określa rozdzial III statutu szpitala:

 

Rozdział III. Organy Zakładu.

§ 8.

1. Organem kierującym pracą Zakładu i odpowiedzialnym jednoosobowo za jego działalność jest Dyrektor Zakładu.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje, w trybie określonym obowiązującymi przepisami Zarząd Województwa Mazowieckiego.

3. Do kompetencji Dyrektora należy podejmowanie decyzji w zakresie zarządzania Zakładem, nie zastrzeżonych niniejszym Statutem i innymi przepisami dla innych organów.

4. Dyrektor kieruje działalnością Zakładu przy pomocy swoich zastępców oraz głównego księgowego.

5. Dyrektor reprezentuje Zakład na zewnątrz i dokonuje za Zakład jako pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do jego pracowników.

§ 9.

Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

1) organizowanie pracy Zakładu w sposób zapewniający należyte wykonywanie świadczeń medycznych, w warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami i zasadami, w zakresie ustalonym zawartymi umowami;

2) należyta gospodarka mieniem Zakładu oraz mieniem Samorządu Województwa Mazowieckiego przekazanym w użytkowanie Zakładowi;

3) współpraca z organizacjami zawodowymi, działającymi na terenie Zakładu – w zakresie spraw określonych odrębnymi przepisami prawa.

§ 10.

Dyrektor nie może zawierać umów, ani w inny sposób dysponować mieniem Zakładu, jeżeli mogłoby to spowodować ograniczenie w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych do udzielania których Zakład jest obowiązany na podstawie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
Odsłon: 7605
Osoba odpowiedzialna za treść: Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru
Dodał : Rafał Wereszczaka   dnia: 2007-04-27 00:00:00
Zmodyfikował: Rafał Wereszczaka   dnia: 2007-05-24 10:30:21
Rejestr zmian