WyszukiwarkaSTATUT

Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Warszawie

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

Wojewódzki Szpital Bródnowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie, zwany dalej “Zakładem”, jest osobą prawną, dla którego organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

§ 2.

Zakład działa na podstawie:

a) ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 r. ( Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późniejszymi zmianami),

b) Zarządzenia Nr 55 Wojewody Warszawskiego z dnia 8 sierpnia 1997 r. w sprawie przekształcenia Publicznych Zakładów Opieki zdrowotnej w Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej,

c) Uchwały Nr 13/63/2000 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 stycznia 2000 r. w sprawie zmiany obszaru działania Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Warszawie,

d) niniejszego statutu,

e) innych obowiązujących przepisów dotyczących działalności publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Rozdział II. Obszar działania, cele i zadania.

§ 3.

1. Podstawowym obszarem działania Zakładu jest obszar Województwa Mazowieckiego.

2. Zapis ust. 1 nie ogranicza możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zakład poza podstawowym obszarem działania.

§ 4.

1. Celem działania Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.

2. Realizując cele określone w ust. 1, Zakład jednocześnie uczestniczy :

1) w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa,

2) w prowadzeniu badań naukowych i badawczych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w umowie cywilnoprawnej zawartej przez Zakład odpowiednio z państwową uczelnią medyczną, państwową uczelnią prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych lub Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

§ 5.

1. Do podstawowych zadań Zakładu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych obejmujących:

1) ambulatoryjne specjalistyczne porady i konsultacje lekarskie, badania diagnostyczne i inne zabiegi medyczne,

2) leczenie stacjonarne w tym: hospitalizację, diagnozowanie i leczenie chorych w trybie całodobowym lub całodziennym w zakresie specjalności reprezentowanych przez oddziały szpitalne Zakładu,

3) udzielanie w wydzielonych jednostkach organizacyjnych Zakładu stacjonarnych świadczeń zdrowotnych jednodniowych w ramach specjalności reprezentowanych w Szpitalu.

2. W Zakładzie udzielane są świadczenia zdrowotne w zakresie następujących dziedzin medycyny:

1) chorób wewnętrznych,

2) diabetologii,

3) gastrologii,

4) kardiologii,

5) neurologii,

6) psychiatrii,

7) chirurgii ogólnej i naczyniowej,

8) okulistyki,

9) ortopedii i rehabilitacji,

10) neurochirurgii,

11) otolaryngologii,

12) audiologii,

13) alergologii,

14) dermatologii,

15) leczenia bólu,

16) onkologii,

17) foniatrii,

18) endokrynologii,

19) ginekologii i położnictwa,

20) neonatologii (z patologią noworodka z intensywną terapią),

21) anestezjologii i intensywnej terapii,

22) rehabilitacji i fizykoterapii,

23) medycyny nuklearnej – terapii radioizotopowej,

24) medycyny pracy,

25) medycyny rodzinnej.

3. Dla osób uprawnionych na podstawie obowiązujących przepisów prawa do nieodpłatnej opieki zdrowotnej, Zakład udziela świadczeń zdrowotnych, na zasadach i warunkach określonych w przepisach dotyczących finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w zakresie określonym w umowach zawartych z podmiotami finansującymi ich udzielanie.

§ 6.

Zakład przy realizowaniu swoich zadań – współdziała z:

1) z innymi zakładami opieki zdrowotnej i osobami wykonującymi zawód medyczny poza zakładem opieki zdrowotnej,

2) odpowiednimi uczelniami medycznymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi,

3) instytucjami prowadzącymi działania sanitarno - epidemiologiczne oraz właściwą stacją sanitarno - epidemiologiczną,

4) innymi instytucjami prowadzącymi działalność na rzecz ochrony zdrowia.

5) samorządem terytorialnym,

6) instytucjami prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej,

7) samorządami zawodowymi, organizacjami związkowymi i społecznymi - w zakresie określonym w przepisach odrębnych.

§ 7.

Zakład może udzielać świadczeń zdrowotnych odpłatnie oraz prowadzić pozamedyczną działalność gospodarczą pod warunkiem, że działalność ta nie spowoduje ograniczeń w udzielaniu świadczeń realizowanych na podstawie umów zawartych przez Zakład z podmiotami finansującymi udzielanie tych świadczeń ze środków publicznych.

 

Rozdział III. Organy Zakładu.

§ 8.

1. Organem kierującym pracą Zakładu i odpowiedzialnym jednoosobowo za jego działalność jest Dyrektor Zakładu.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje, w trybie określonym obowiązującymi przepisami Zarząd Województwa Mazowieckiego.

3. Do kompetencji Dyrektora należy podejmowanie decyzji w zakresie zarządzania Zakładem, nie zastrzeżonych niniejszym Statutem i innymi przepisami dla innych organów.

4. Dyrektor kieruje działalnością Zakładu przy pomocy swoich zastępców oraz głównego księgowego.

5. Dyrektor reprezentuje Zakład na zewnątrz i dokonuje za Zakład jako pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do jego pracowników.

§ 9.

Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

1) organizowanie pracy Zakładu w sposób zapewniający należyte wykonywanie świadczeń medycznych, w warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami i zasadami, w zakresie ustalonym zawartymi umowami;

2) należyta gospodarka mieniem Zakładu oraz mieniem Samorządu Województwa Mazowieckiego przekazanym w użytkowanie Zakładowi;

3) współpraca z organizacjami zawodowymi, działającymi na terenie Zakładu – w zakresie spraw określonych odrębnymi przepisami prawa.

§ 10.

Dyrektor nie może zawierać umów, ani w inny sposób dysponować mieniem Zakładu, jeżeli mogłoby to spowodować ograniczenie w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych do udzielania których Zakład jest obowiązany na podstawie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

§ 11.

Kompetencje organu, który utworzył Zakład w stosunku do Zakładu określają odrębne przepisy, w tym w szczególności ustawa o zakładach opieki zdrowotnej .

§ 12.

1. Organem inicjującym i opiniodawczym organu, który utworzył Zakład oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu jest Rada Społeczna.

2. W skład Rady wchodzi 9 osób, w tym:

1) jako przewodniczący - Marszałek Województwa Mazowieckiego lub osoba przez niego wyznaczona,

2) jako członkowie:

a) przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego,

b) przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w liczbie 5 osób,

c) przedstawiciel Akademii Medycznej w Warszawie,

d) przedstawiciel Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

3. Do kompetencji Rady należą zadania, szczegółowo określone w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej i niniejszym statucie.

4. Kadencja Rady trwa 4 lata.

5. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący, przynajmniej raz na kwartał.

6. Szczegółowy sposób pracy oraz zasady obsługi administracyjnej Rady, którą zapewnia Dyrektor Zakładu – Rada określa w uchwalonym Regulaminie Rady.

7. Organ, który utworzył Zakład może odwoływać Radę lub jej poszczególnych członków:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek Przewodniczącego Rady lub organu, który wyznaczył daną osobę do Rady.

8. Organ, który utworzył Zakład odwołuje członka Rady w przypadku jego rezygnacji z udziału w pracach Rady. Rezygnację członkostwa w Radzie składa się na piśmie.

9. Od uchwał Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do organu, który utworzył Zakład.

 

Rozdział IV. Gospodarka finansowa.

§ 13.

1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, określonych w obowiązujących przepisach.

2. Wartość majątku Zakładu określają: Fundusz Założycielski i Fundusz Zakładu.

§ 14.

1. Zakład może uzyskiwać środki finansowe:

1) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych na podstawie umowy, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;

2) na realizację programów zdrowotnych i programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne, w tym na niezbędne do ich wykonania wydatki inwestycyjne lub zakup specjalistycznych wyrobów medycznych, na podstawie umowy i w zakresie w niej określonym;

3) z wydzielonej działalności gospodarczej innej niż wymieniona w pkt 1 i 2;

4) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego, z zastrzeżeniem art. 42 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

2. Zakład może zaciągać kredyty i pożyczki po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Społecznej i uzyskaniu zgody organu, który utworzył Zakład.

§ 15.

1. Zakład ubezpiecza swoją działalność od odpowiedzialności cywilnej.

2. Zakład ubezpiecza majątek stanowiący własność Zakładu oraz mienie przekazane mu w użytkowanie a stanowiące własność Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Rozdział V. Struktura organizacyjna.

§ 16.

1. W strukturze organizacyjnej Zakładu wyodrębnia się dwa piony:

1) pion działalności podstawowej, w skład którego wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

a) Przychodnia Przyszpitalna,

b) Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

c) Wojewódzka Przychodnia Gastroenterologiczna,

d) Wojewódzka Przychodnia Cukrzycowa,

e) Ośrodki Opieki Pozaszpitalnej,

f) Ambulatoria Pomocy Doraźnej,

g) Szpital (Oddziały Szpitalne, Blok Operacyjny, Apteka Zakładowa),

h) Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć,

i) Dział Diagnostyczny,

j) Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii;

2) pion działalności funkcjonalnej, w skład którego wchodzą komórki organizacyjne do spraw organizacyjno-prawnych, administracyjno - gospodarczych, ekonomicznych, finansowych i obsługi technicznej.

2. Dyrektor Szpitala może powoływać w trybie zarządzenia wewnętrznego zespoły doradcze i opiniodawcze (stałe lub doraźne) w sprawach dotyczących bieżącej działalności Szpitala, nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Społecznej.

3. Poszczególne komórki organizacyjne w ramach jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz w ramach pionu działalności funkcjonalnej, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, tworzy i likwiduje dyrektor Zakładu w drodze zarządzenia wewnętrznego, po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Społecznej, pod warunkiem, że w wyniku powyższych działań nie nastąpi likwidacja lub istotne ograniczenie poszczególnych rodzajów działalności zakładu i udzielanych świadczeń zdrowotnych.

§ 17.

Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Zakładzie, a w szczególności: przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, organizację i zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych, w tym i zakresy czynności pracowników oraz warunki współdziałania między tymi jednostkami, warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania, prawa i obowiązki pacjenta, obowiązki zakładu opieki zdrowotnej w razie śmierci pacjenta, ustala dyrektor Zakładu w Regulaminie Porządkowym.

Regulamin Porządkowy podlega zatwierdzeniu przez Radę Społeczną.

§ 18.

Zakład może udostępniać państwowej uczelni medycznej, państwowej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych lub Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oddział szpitalny na potrzeby wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Udostępnienie oddziału szpitalnego następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej za zgodą organu, który utworzył Zakład.

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe.

§ 19.

Zakład podlega wpisowi do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego i do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 20.

Niniejszy statut wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego z datą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Statut wprowadzony w życie Uchwałą nr 32/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2004 w sprawie zatwierdzenia statutu Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie.
Zmiany w statucie, uwzględnione w powyższym tekście, określone zostały w Uchwale nr 139/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 listopada 2004 w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w WarszawieOdsłon: 7560
Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Fogler
Dodał : Rafał Wereszczaka   dnia: 2007-04-25 00:00:00
Zmodyfikował: Rafał Wereszczaka   dnia: 2007-06-11 10:19:49
Rejestr zmian